• Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

     Szanowni Państwo,

     Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!                      

     Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie, ul. Skotnicka 86 informuje, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. rozpocznie się 
     1 marca 2023 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu.

      

     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym Elemento (https://krakow.elemento.pl).

     Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

     a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
      • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
      • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

     UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

     b) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie
       o przyjęcie dziecka,
      • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem
       z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

      

     c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

                 w tym celu należy:

      • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
      • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi
       do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

     Do klas I przyjmowane są:

      • dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      • dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.
      

     Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

     Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się w szkole od 1 marca 2023 najpóźniej do 31.03.2023 r. do godz. 16:00.

     Kontakt do sekretariatu do spraw uczniowskich:

     Paulina Guzik tel. 12 262 52 77 wew 26