• Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

     Szanowni Państwo,

     Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!                      

     Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie, ul. Skotnicka 86 informuje, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r. rozpocznie się 1 marca 2022 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia.

     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym Elemento (https://krakow.elemento.pl).

     Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

     a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
      • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
      • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

     UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

     b) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

                 w tym celu należy:

      • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie
       o przyjęcie dziecka,
      • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

      

     c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

                 w tym celu należy:

      • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
      • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

     Do klas I przyjmowane są:

      • dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      • dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

     Kandydaci spoza obwodu, których Szkoła Podstawowa nr 66 nie jest szkołą obwodową, przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

     Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa http://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce Rekrutacja.

      

      

     Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

     Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się w szkole od 1 marca 2022 najpóźniej do 31.03.2022r. do godz. 16:00.

     W razie braku możliwości dostarczenia dokumentów, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem.

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023