• Rekrutacja

   • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    Szanowni Rodzice!

    Samorządowe Przedszkole nr 23 w Krakowie dysponuje 2 wolnymi miejscami.

    Poniżej terminarz rekrutacji uzupełniającej.

    Rekrutacja uzupełniająca

    24.05-01.06

    Rekrutacja uzupełniająca - składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

    24.05-02.06

    Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

    18.06 godz. 9:00

    Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

    21.06-25.06

    Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia

    28.06 godz. 9:00

    Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

     


    POTWIERDZANIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

    dotyczy dzieci (nowych) zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji

    Szanowni Rodzice!

    W dniach 26.04.2021 do 07.05.2021 r.

    należy potwierdzić wolę  przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 23 w Krakowie na rok szkolny 2021/22.

    Wolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku. Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do "Podglądu podania", a następnie wybrać zakładkę "Potwierdzenie woli przyjęcia"

    lub wysyłając e-maila wyrażającego zgodę na uczęszczanie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 na adres: przedszkole23@vp.pl

    Brak potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia oznacza rezygnację z przedszkola.   
     

    W przypadku wolnego miejsca w przedszkolu od dnia  24.05.2021 do  28.06.2021  będzie odbywała się rekrutacja uzupełniająca.


    Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

    Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się w przedszkolu, najpóźniej do 31.03.2021r. do godz. 16:00.

    W razie braku możliwości dostarczenia dokumentów, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem.


    Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

    Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji -  kliknij tutaj.

    Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

    Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

    Kryteria(1).pdf

    ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2021/2022
     

    I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.   

    Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

    Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2021 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.   

    Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.       

    Uwaga:

    Dzieci urodzone po 31.12.2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.     

    W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.         

    Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola trwa od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

    II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu


    Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 18 – 26 luty 2021 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


    III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.      

    Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców.         

    Uwaga:

    Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2015 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.      

    IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.  

    Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.     

    Uwaga:

    Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.           

    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

     

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


    1przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej


    O szczegółach dostarczania dokumentów rekrutacyjnych poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.